ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

 

„Дамвент” ООД е Българска Технологична компания със 100% собствен капитал.

 

Политиката по качеството ни е построена на принципа:

 

„Предусещане бъдещите нужди на клиентите и създаване на нови пазарни пространства, чрез стойностни иновации и постоянно подобрение параметрите на: продукти, процеси, хора и организация в полза на обикновения човек, Общество и Природа“

 

За осъществяването му ние формулираме следните стратегически цели:

 1. Да превърнем „Дамвент” ООД в Глобален Технологичен Лидер в Разработката, Иновациите, Производството и Сервиза на Хибридни, Интегрирани Концепции и Решения за Отопление, Вентилация и Климатизация;
 2. Да Създаваме и доставяме Знания, да обучаваме нас, нашите служители и нашите последователи и... конкуренти;
 3. Да бъдем „Фокус” компания, която е фокусирана само върху Хибридни, Интегрирани Концепции и Решения, (а не Продукти) и е Технологичен Лидер в тях. Да поддържаме минимално портфолио;
 4. Да бъдем винаги „Няколко” стъпки пред конкуренцията, чрез Стойностни Иновации;
 5. Да задаваме и налагаме собствени стандарти, които в бъдеще да бъдат следвани от нашите клиенти и конкуренти;
 6. Да разработваме и налагаме Хибридни, Интегрирани Концепции и Решения за поддържане на Температура (о С) и Относителна Влажност (%), приложими за всички континентални температурни зони;
 7. По този начин да стъпим и постигнем трайно присъствие на всички континенти с нашите концепции и решения;
 8. Да поддържаме високо равнище на удовлетвореност на работниците и служителите, отговарящо на собственото ни удовлетворение и това на служителите в подобни отрасли, като ги превърнем в екип от мотивирани, активни и инициативни хора, възприемащи компанията като своя собствена;
 9. Да създаваме Лоялни Последователи, а не Клиенти, на база взаимна изгода;
 10. Всички наши Концепции и Решения се захранват само с ел. енергия като източник. Нашата цел е те да бъдат с възможно най-високия Енергиен Клас, съответстващ на най-ниска консумация и Въглеродни Емисии към Околната среда.

 

Тези цели ние постигаме чрез:

 • Постоянно поддържане на Системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015 и всички приложими нормативни изисквания;
 • Използване на най-иновативните световни технологични компоненти в нашите концепции и решения;
 • Поемане на Значителни Рискове и Предизвикателства при разработката, въвеждането и пускането на пазара на нови Концепции и Решения;
 • Бързина и гъвкавостпри взимане на решения;
 • 100% заводски тест на всички наши концепции и решения, покриващ пълната им функционалност, правейки ги “включи и пусни” (Plug & Play) и превъзхождащ тези на специализираните лаборатории и сертифициращи организации;
 • Дигитализация на всички наши концепции и решения, така че да има отдалечен достъп до тях от всяка точка на света;
 • Бързина на реакция при отстраняване на възникнали проблеми, чрез Онлайн Мониторинг, Съпорт и Сервиз;
 • Постоянна интеграция на хардуер, софтуер и сервиз;
 • Поддържане на висок процент (22-27%) на Инженерния състав на фирмата;
 • Постоянно осъществяване на Обучения на служителите ни (Вътрешни (звено към звено) и Външни (от Външни организации));
 • Стимулиране и развиване на Мултифункционалността на служителите, чрез придобиване на нови знания, умения и компетенции, различни от основните им;
 • „Овластяване” на служителите и Налагане и Поддържане на „Хоризонтална” система за управление на качеството (СУК), в която всички имат равни права, задължения и участие в нея. Системата е базирана на принципа „всеки контролира всеки”, чрез Карти за Корекция, Карти за Рекламация и Карти за Превантивни действия;
 • Развиване и поддържане на Творческите заложби на служителите, чрез Карти за Предложения за подобряване на технологичните: процеси, възли, детайли;
 • Разработена и постоянно усъвършенствана СИСТЕМА ЗА ГОДИШНА АТЕСТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В „ДАМВЕНТ” ООД;
 • Създаване на работни групи по решаване на възникнали проблеми;
 • Вътрешна система за структуриране, събиране и връщане на всички основни групи отпадъци и технологичен остатък;
 • „Инжектиране на непрекъснат поток от таланти директно във вените на компанията”;
 • Проследяване на процесите от поставянето на изискванията за продуктите и услугите от клиентите до получаване на обратната информация за удовлетвореност от изпълнението им;
 • Включване на всички служители, чрез признаване и оценка на заслугите на всеки един от тях. Всеки служител да бъде лично отговорен за качеството на дейността си, мотивирайки го чрез въведената Система за оценка на извършваната от него дейност;
 • Осигуряване на необходимите ресурси;
 • Оценяване и анализиране постиженията на целите от Висшето ръководство веднъж годишно, с поставяне на нови цели и оценяване на политиката спрямо тях.

 

Декларирам, че всеки служител на „Дамвент” ООД е съпричастен към политиката ни по качеството и дава своя личен принос за осъществяването й.