ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

 

Ръководството на организацията, заедно със своите служители и работници, работи за непрекъснато подобряване на предлаганите продукти и услуги, реализирани в условията на здравословни и безопасни условия на труд, отговарящи на очакванията на заинтересованите страни при стриктно спазване на законовите и нормативни изисквания.

 

Практическото осъществяване на политиката ще се постигне чрез:

  1. Изграждане, сертифициране и поддържане на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на БДС ENISO 45001:2018.
  2. Ангажиране на личния състав за предотвратяване на наранявания и заболявания, за непрекъснато подобряване на управлението на здравето и безопасността при работа, и за резултатите по отношение на здравето и безопасността при работа.
  3. Развиване в ръководния и изпълнителски персонал на старание и лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и демонстрирането им пред заинтересованите страни.
  4. Осигуряване на пълно съответствие с изискванията на действащото законодателство, отнасящи се до опасностите за здравето и безопасността при работа и на другите изисквания, приети от организацията.
  5. Утвърждаване на доверие, коректност и обмен на информация с клиентите, доставчици и контролни органи.
  6. Разгласяване, въвеждане и запознаване на служителите от всички нива с политиката за здравословни и безопасни условия на труд, и с отговорността им за реализирането й.
  7. Периодично актуализиране, основано на обратната информация от измерване на изпълнението й, оценка адекватността на променените условия, огласяване на промените сред персонала в най-кратки срокове.