Гаранционни условия

Дамвент ООД Ви гарантира качеството на закупеното изделие съгласно ЗЗП, БДС ЕN 60335-1(:1994):2001, БДС ЕN 60335-2-40:2001, Директива 99/44/ЕС, Директива PED 97/23/ЕС и съобразно условията, описани по-долу, считано от датата на покупка. Гаранцията не покрива дефекти, възникнали вследствие на неправилна експлоатация или монтаж.

Дамвент ООД Ви гарантира, че този продукт е произведен в съответствие с европейските изисквания за безопасност и стандартите за качество, приложими за продукта, както и че към момента на закупуването му в него няма дефекти на изработката и на материалите. По време на изработката му продуктът е подложен на различни проверки на качеството. Ако въпреки това в продукта възникне дефект на материалите/изработката в рамките на 24-месечния гаранционен срок (при нормални транспорт, монтаж и употреба, както е описано в инструкцията за експлоатация), ще бъдат спазени гаранционните правила и условия.

Гаранцията на съоръжението е 24 месеца от датата на експедиция и е валидна само срещу представяне на четливо и правилно попълнена гаранционна карта от страна на клиента.

Гаранцията на съоръжението от 24 месеца от датата на експедиция важи само при извършена профилактика от страна на сервизните специалисти на Дамвент ООД в края на първите 12 месеца, която следва да бъде заплатена от клиента. За да бъде извършена, клиентът трябва да попълни "Заявка за профилактика". Срокът за изпълнение на заявката е до 30 работни дни от датата на получаване.

Формуляр на "Заявка за профилактика" може да бъде изтеглен/попълнен на следния web адрес:

http://damvent.com  

Потребителят е длъжен да се запознае с приложената към съоръжението документация, съдържаща необходимите за изпълнението на гаранцията изисквания, препоръки и указания.

Потребителят е длъжен да се увери, че съоръжението съдържа всички компоненти, посочени в приложената към него документация и е във видимо добро състояние в момента на закупуването му.

От гаранция се изключват:

1. Части и консумативи, които подлежат на причинено от експлоатацията на съоръжението износване като:
    - въздушни филтри
    - ремъци
    - пароовлажнители – опция

2. Счупвания, пукнати по корпуса, лошо поддържане/замърсяване.

3. Дефекти, причинени от нестандандартни или износени консумативи.

4. Дефекти, които се дължат на неспазването на инструкциите за монтаж и експлоатация, претоварване, използване за дейности, несъответстващи на техническите характеристики на машината (използване не по предназначение), работа в неподходящи среда и условия.


Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

1. Когато има несъответствие между придружителните документи на изделието или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.

2. Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица или сервизни бази.

3. Когато повредите са вследствие на външни фактори: прах, течност, насекоми, неблагоприятни атмосферни условия, действието на агресивна външна среда или когато за съоръжението не се полагат грижи в съответствие с инструкцията за експлоатация.

4. При разположение (монтаж) на съоръжението в закрити помещения (вътрешни за сградата) и наводнение в съответното помещение.

5. Когато дефектът е вследствие на механична намеса, неизправност в захранващата мрежа, небрежно отношение, природни бедствия, други причини извън контрола на производителя или фоpсмажорни обстоятелства – тези рискове се поемат от клиента или от неговия застраховател.

6. При вреди, причинени по време на транспортирането на съоръжението, когато то е осигурено от страна на клиента.

7. При заявка от страна на клиента за отстраняване на несъответствие в работата на съоръжението и последващо посещение от сервизен специалист на Дамвент ООД се установи, че несъответствието е в следствие на неправилен монтаж, обслужване и поддръжка на съоръжението от страна на клиента, инсталатора или трети лица, то в този случай следва клиентът да заплати разходите по посещението и отстраняването на несъответствието.

8. При невърнат подписан от страна на клиента протокол за предаване и приемане на машини и съоръжения.

Максималният срок за ремонт от сервизните специалисти на производителя съгласно ЗЗП е 30 (тридесет) работни дни от датата на предявяването на несъответствието. Този срок важи само в случаите, в които не се налага доставянето на резервни части или консумативи. В случай че се наложи подмяната на даден компонент, то срокът на ремонта се удължава със срока на доставката на съответния компонент и този срок се уточнява с клиента.

Форсмажорни обстоятелства: обективна пречка или т. нар. (обстоятелство, събитие) на непреодолима сила - обстоятелство (събитие), изцяло зависещо и дължащо се на непредвидими или непрогнозируеми събития или фактори, независещи от волята или действията на едно или повече лица и в този смисъл неподлежащи на предотвратяване като: всякакви природни бедствия, характерни или не за определен регион, глобални или локални (с национално значение) аварии, в т.ч. и пожари, епидемии, правителствени забрани (ембарго), граждански вълнения, стачки, бунтове и всакакъв вид безредици, терористични или военни действия и други подобни, в резултат на които е нарушен нормалният обществен ритъм на живот, респективно - възможността за безпрепятствено изпълнение на поети ангажименти между две или повече страни по сключени споразумения. При действие на форсмажорно обстоятелство, страните по сключено споразумение се освобождават временно от отговорност при неизпълнение, поради обективна невъзможност до отпадане действието на форсмажорното обстоятелство.